Disclaimer

Nederlands

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermdAlle copyrights van inhoud (teksten, fotografie, illustratief werk, logo-en websiteontwerp) berusten bij Studio PetroGrafisch. Kopiëren, aanpassen, verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken, of anderszins gebruiken, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van illustrator/ontwerper, is dan ook NIETtoegestaan.

Disclaimer

De invulling van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door Studio PetroGrafisch samengesteld. We stellen alles in het werk om deze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en vragen hetzelfde van gebruikers en bezoekers van deze website.

 

English

The content of this website is copyright protected. All copyrights to content (tekst, photography, illustrative work, logo and website design) are owned by Studio PetroGrafisch. Modify, adapt, reproduce, copy, use, disclose or otherwise without prior (written) permission of illustrator/designer, is NOTallowed.

Disclaimer

The content of this website is composed with the utmost care by Studio PetroGrafisch. We make every effort to make this website as complete and up-to-date as possible. We respect the intellectual property rights of third parties and asking the same thing of users and visitors to this website.

Algemene voorwaarden Studio PetroGrafisch

 1. Op de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en de illustrator/ontwerper, lees: Studio PetroGrafisch, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlands rechter. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van de illustrator/ontwerper tenzij bij het aannemen van de opdracht anders wordt afgesproken.
 2. Tenzij anders overeengekomen krijgt de opdrachtgever door betaling van een van tevoren overeengekomen bedrag het recht tot een openbaarmaking van het door de illustrator/ontwerper gemaakte werk. Afgesproken bedragen zijn exclusief B.T.W. en aan derden gemaakte kosten.
 3. Voor meerdere opdrachten van dezelfde opdrachtgever geldt dat wanneer er geen nieuwe afspraken worden gemaakt over de bedragen, de eerder gefactureerde bedragen – met jaarlijkse inflatiecorrectie – geldig zijn. Na levering kan de opdrachtgever deze afspraken niet eenzijdig wijzigen.
 4. Bij overschreiding van de afgesproken oplevertermijn, door opdrachtgever, behoudt Studio PetroGrafisch zich het recht voor, om de opleverfactuur te sturen. Natuurlijk zal Studio PetroGrafisch ervoor zorg dragen, dat de besproken Website/Vormgeving/Animatie alsnog daadwerkelijk wordt opgeleverd op een nader te bepalen moment. Het restantbedrag zal  binnen 14 dagen moeten worden voldaan. Het is altijd aan de illustrator/ontwerper deze actie in te zetten.
 5. Bij (deels) goedkeuring door opdrachtgever van het eerste ontwerp, vanwaar beide partijen verder kunnen, wordt er een eerste (1 van 2) factuur verstuurd, die 70% van de afgesproken opdrachtsom bedraagt. Bij oplevering van de opdracht, zal de tweede (2 van 2) factuur worden gestuurd. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever over het netto honorarium vanaf de factuurdatum een rente van 2% per week moeten voldoen en is hij ook verplicht de eventuele juridische- en incassokosten voor zijn rekening te nemen.
 6. De opdrachtgever is de illustrator/ontwerper de volledige honorering verschuldigd bij annulering van de opdracht om wat voor een reden dan ook, tenzij er duidelijk sprake is van een wanprestatie aan de kant van de illustrator/ontwerper.

Als een illustratie-of ontwerp opdracht wordt afgebroken, als alleen ontwerpschetsen zijn gemaakt, zal 40% van het afgesproken totaalbedrag als schets-of ontwerpkosten worden berekend. Tenzij hiervoor een apart bedrag is afgesproken.

 1. De illustrator/ontwerper zal bij een productie die bij zekerheid meer dan een maand duurt, zich beroepen op het recht een voorschotbetaling te vorderen.
 2. Voor het ontwerpen van logo’s/beeldmerken geldt dat alleen die auteursrechten en toepassingen daarvan aan de opdrachtgever worden overgedragen die schriftelijk (waar onder ook e-mail) zijn afgesproken. Aan alles wat voor de opdracht aan schetsen wordt gemaakt kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Als de opdrachtgever de gestelde betalingstermijn niet nakomt, komen al zijn rechten te vervallen en heeft de illustrator/ontwerper het recht het gebruik van het ter beschikking gestelde werk terug te nemen.
 4. De opdrachtgever zal de illustrator/ontwerper vrijwaarden voor aanspraken met betrekking tot het auteursrecht van referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke. De illustrator/ontwerper is niet verantwoordelijk voor (druk-) technische problemen die zijn werk kan opleveren tenzij hier vooraf door de opdrachtgever aanwijzingen voor zijn gegeven.
 5. Het door de illustrator/ontwerper vervaardigd werk is origineel en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van auteursrechten, tenzij door de opdrachtgever om een gelijkenis wordt gevraagd. De illustrator/ontwerper heeft het recht om ideeën, onderdelen en stijlelementen uit eerder door hem voor andere opdrachtgevers gemaakt werk te gebruiken.
 6. Indien er geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht of van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen. Tenzij anders overeengekomen is het gebruik/gebruiksrecht beperkt tot Nederland.
 7. Tenzij anders overeengekomen blijven schetsen te alle tijde in het *bezit van de illustrator/ontwerper, en mogen noch deels noch in zijn geheel worden gereproduceerd. (*intellect eigendom)
 8. De opdrachtgever heeft niet het recht veranderingen aan te brengen in de illustraties/ontwerpen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de illustrator/ontwerper.
 9. Meerwerk of onvoorziene uitloop zal met een additioneel honorarium worden beloond. Hiervoor geldt – tenzij anders is afgesproken – een uurtarief van 55 €.

De illustrator/ontwerper zal de opdrachtgever van deze extra kosten telefonisch of per e-mail op de hoogte houden.

 1. De illustrator/ontwerper heeft het recht om bij een herformulering van de opdracht/briefing de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen.
 2. De illustrator/ontwerper heeft het recht om extra correcties/aanpassingen als meerwerk in rekening te brengen. Verzoeken om zulke aanpassing een week na levering of na goedkeuring van de opdrachtgever zullen ten alle tijden als meerwerk in rekening worden gebracht tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is die rechtspersoon die de opdracht heeft verstrekt. De opmerkingen/afkeuring van derden zijn niet van invloed hierop als goedkeuring door de opdrachtgever is gegeven.
 3. Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator/ontwerper het werk anders dan overeengekomen openbaar maakt, zal een vergoeding van minimaal 3 maal het overeengekomen bedrag aan de illustrator/ontwerper moeten voldoen.
 4. De illustrator/ontwerper heeft het recht zijn illustraties te signeren, tenzij er nadrukkelijk anders om wordt gevraagd. Naamsvermelding dient dan in overleg met de opdrachtgever te worden geregeld.
 5. De opdrachtgever zal één of meer exemplaren van de publicatie, of het onderdeel daarvan, aan de illustrator doen toekomen zodra openbaring heeft plaatsgevonden.

Privacyverklaring

Studio PetroGrafisch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom deze Privacyverklaring?

Dat leg ik je uit: Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom heb ik wat bedrijfsgegevens van je nodig. Ik deel jouw gegevens niet met derden, tenzij ik daar vanwege wetgeving toe verplicht ben, of om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Verder neem ik passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen. (SSL certificaat)

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Kvk nummer

Doel van de gegevens die ik verwerk

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen, e-mailen, whats’appen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Studio PetroGrafisch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kortom, bovenstaande gegevens verwerk ik in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 1. Ik hanteer minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 2. Werkbestanden van klanten bewaar ik voor zolang de klantrelatie bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik verstrek jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio PetroGrafisch blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

De website van Studio PetroGrafisch gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Partners
Voor het uitvoeren van mijn dienstverlening maak ik gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens met jouw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening aan jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Studio PetroGrafisch. Je mag ook bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van je bewaar, in een computerbestand naar je toe te sturen, of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen.

Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem voor Studio PetroGrafisch passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen uw computer en onze server voor de website wordt d.m.v. een SSL certificaat versleuteld.
 • Het verkeer tussen onze server en onze administratie is ook versleuteld d.m.v. een SSL verbinding.
 • Ons netwerkserver is beveiligd via versleuteling.
 • Wil je meer informatie over de beveiliging of heb je andere vragen, neem dan even contact met me op.